White Gloves Cotton

One pair of white cotton gloves.